اساتید گروه علوم انسانی


مدیر گروه "علوم انسانی
دکتر حمیدرضا زلفی 
عضوهیات علمی-استادیار
دکتری فیزیولوژی ورزشی

نشانی پست الکترونیک:  Hzolfi@tvu.ac.ir
صفحه شخصی دانشگاهی: https://profs.tvu.ac.ir/fa/teacher_db/178505
شماره تماس: 04134779011 – داخلی 291

دکتر عسگر قنبری
دکتری مدیریت ورزشی
رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه
شماره تماس: 04134779011 – داخلی 245
 


مهندس مجتبی قاسم نژاد مقدم
کارشناسی ارشد نرم افزار
کارشناس گروه علوم انسانی
شماره تماس: 04134779011 – داخلی 321


درباره گروه:

گروه علوم انسانی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز متشکل از چهار رشته تربیت بدنی (مقطع کاردانی)، مربیگری ورزشی (مقطع کارشناسی)، حسابداری (مقاطع کاردانی و کارشناسی) می باشد. گروه تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز از مهر ماه  سال 1395 شروع به پذیرش دانشجو کرده است.
  
 
اساتید محترم گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
 
اعضای کادر آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز - رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی مقطع سمت  ارتباط 
۱ جواد حق روان علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشکده  
۲ عسگر قنبری علوم ورزشی مدریریت ورزشی دکتری رییس اداره تربیت بدنی دانشکده داخلی 245 - 4134779011
3 حمیدرضا زلفی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دکتری عضو هیات علمی دانشکده داخلی 291 - 4134779012
۴ حامد تراب علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۵ حامد گل محمدی علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۶ کاظم قبادی علوم ورزشی مدریریت ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۷ حسین برومند علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۸ مریم فریدفتحی علوم ورزشی مدریریت ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
9 شبنم صدقی علوم ورزشی مدریریت ورزشی دکتری مدرس مدعو   
۱۰ مهدی صادری علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۱ علی ربوی علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۲ صادق حلاج علوم ورزشی مدریریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۳ مهدی آزادان علوم ورزشی مدریریت ورزشی دکتری مدرس مدعو   
۱۴ عادل ولی پور علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۱۵ محمد جابری علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۶ مهرداد ممی پور علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
17 حسن حمیدی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دکتری مدرس مدعو   
۱۸ امیر شکیب علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۱۹ مجید جهانی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۲۰ آصف محسن زاده علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۱ بابک بازه علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۲۲ توحید باقرپور علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۳ یعقوب عادلی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۴ شیوا صفرپور علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
25 مریم تقی زاده علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۲۶ بابک محمدی علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۷ رامین اشرف علوم ورزشی رفتار حرکتی دکتری مدرس مدعو   
۲۸ صفیه ابراهیمی علوم ورزشی رفتار حرکتی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۹ کوثر عباس پور علوم ورزشی رفتار حرکتی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۳۰ اسماعیل شهرکی علوم ورزشی تربیت بدنی کارشناسی مدرس مدعو   
۳۱ مهدی هاشمی نسب علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۳۲ سالار حریری علوم ورزشی بیومکانیک ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
33 بهروز خداداد علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی دکتری مدرس مدعو   
۳۴ هادی جوانی علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۳۵ ایرج بیرامی علوم ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۳۶ سجاد جعفریان علوم ورزشی آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۳۷ محسن صادقی علوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۳۸ وحید فکری علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
 
اعضای کادر آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز - رشته حسابداری
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی مقطع سمت  ارتباط 
۱ حسن محمودیه حسابداری حسابداری دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۲ امیرعلی فهیمی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
3 خدیجه محمدی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۴ جعفر فهیمی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۵ توحید علیزاده حسابداری حسابداری دکتری مدرس مدعو   
۶ شهلا عباسزاده حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۷ علی عابدینی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۸ حبیبه کبیری حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
9 حوریه خاکپور حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۰ حسین محمدحسن پور حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۱ مرتضی خانلاری حسابداری حسابداری دکتری مدرس مدعو   
۱۲ عادل شاهولیزاده حسابداری حسابداری دکتری عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۱۳ علی جعفری حسابداری حسابداری دکتری عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۱۴ ابراهیم شهامی فر حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۵ سعید شریف حسابداری حقوق کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۶ ولی جمع حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
17 میر وحید پورربی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۱۸ فاطمه ایمانی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۱۹ مجید احمدلو اقتصاد اقتصاد دکتری عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۲۰ احمد عاقلی اقتصاد اقتصاد کارشناسی ارشد عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۲۱ محمدرضا افخم مدیریت مدیریت اجرایی دانشجوی دکتری مدرس مدعو   
۲۲ امیرصابر خوبوری حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۳ رضا بهشتی نهند حسابداری حسابداری دکتری مدرس مدعو   
۲۴ وحید دین محمدی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
25 رحیم رستمی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۶ جواد محمدی حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو   
۲۷ مسعود ملازاده حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد عضو هیات علمی - مدرس مدعو  
۲۸ سیدعلی آل عمران اقتصاد اقتصاد دکتری مدرس مدعو   
۲۹ علی اصغر اکبری حسابداری حسابداری کارشناسی ارشد مدرس مدعو