گروه علوم مهندسی

برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی تبرید کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی ساخت و تولید کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی جوشکاری کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی حرارت مرکزی و تهویه مطبوع کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی کنترل کیفی خودرو کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی مکاترونیک کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کاردانی نقشه کشی صنعتی کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی تاسیسات کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی ساخت و تولید - ماشین ابزارکلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی ساخت و تولید - قالبسازی کلیک نمایید.
برای مشاهده جدول ترم بندی رشته کارشناسی نقشه کشی صنعتی کلیک نمایید.

برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی تبرید ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی ساخت و تولید ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی مکاترونیک ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی کنترل کیفی خودرو ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی صنایع فلزی جوشکاری ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کاردانی نقشه کشی صنعتی ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کارشناسی ماشین ابزار ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کارشناسی قالبسازی ترم 992 کلیک نمایید.
برای مشاهده برنامه هفتگی رشته کارشناسی تاسیسات ترم 992 کلیک نمایید.