دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag

گروه برق و کامپیوتر

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته - فناوری اطلاعات - 334

جدول ترم بندی کاردانی ناپیوسته - شبکه های کامپیوتری - 401

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته - کامپیوتر گرایش نرم افزار - 302

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته - الکتروتکنیک - 300

جدول ترم بندی کاردانی پیوسته - الکترونیک عمومی - 301

جدول ترم بندی کاردانی ناپیوسته - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی - 404

جدول ترم بندی کاردانی ناپیوسته - نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی -152

جدول ترم بندی کارشناسی پیوسته - مهندسی حرفه ای کامپیوتر - 907

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی تکنولوژی الکترونیک کاربردی - 212

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی تکنولوژی برق - قدرت - 170

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر-111

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی - 714

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار- 705

جدول ترم بندی کارشناسی ناپیوسته - مهندسی حرفه ای برق قدرت - 742