آرشیو

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱

(249)

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن ماه ۱۴۰۱:

يکشنبه 9 بهمن 1401
برنامه درسی گروه علوم انسانی

برنامه درسی گروه علوم انسانی

(73)

برنامه درسی گروه علوم انسانی

شنبه 8 بهمن 1401
ترمبندی و برنامه کلاسی گروه علوم مهندسی

ترمبندی و برنامه کلاسی گروه علوم مهندسی

(122)

ترمبندی و برنامه کلاسی گروه علوم مهندسی

شنبه 8 بهمن 1401
فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

فیلم آموزشی ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

(83)

فیلم آموزشی ثبت درخواست
کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

يکشنبه 2 بهمن 1401
تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

(54)

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

يکشنبه 2 بهمن 1401
جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

(30)

جدول زمانبندی ارسال پرونده های کمیسیون موارد خاص 1401

يکشنبه 2 بهمن 1401
موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

(31)

موارد قابل توجه متقاضیان در زمان ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص

يکشنبه 2 بهمن 1401
اطلاعیه شماره یک کمیسیون موارد خاص دانشکده

اطلاعیه شماره یک کمیسیون موارد خاص دانشکده

(19)

(ویژه دانشجویان ترم پنج و بالاتر )

يکشنبه 2 بهمن 1401
جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (402ـ1401)

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (402ـ1401)

(317)

جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی (402ـ1401)

دوشنبه 26 دي 1401
اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو  شده ۲۴ دیماه

اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو شده ۲۴ دیماه

(91)

اطلاعیه زمان برگزاری امتحانات لغو شده ۲۴ دیماه

دوشنبه 26 دي 1401