تاریخ : چهارشنبه 3 اسفند 1401
کد 103

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

درخواست اخذ درس با کنتاکت برای دانشجویان ترم آخر

دانشجوی گرامی؛
چنانچه ترم آخر هستید و با اخذ تمامی واحدهای باقیمانده در نیمسال جاری فارغ التحصیل میشوید ولی به دلیل کنتاکت زمانی نمی توانید برخی از دروس خود را انتخاب نمایید درخواست کتبی خود. را با ذکر توضیحات کافی به گروه آموزشی خود ارائه نمایید تا درخواست شما مبنی بر اخذ واحدهای باقیمانده، در کمیته منتخب آموزشی دانشکده مورد بررسی قرار گیرد.