تاریخ : شنبه 11 دي 1400
کد 48

اطلاعیه نقل وانتقال برای نیمسال اول 1400 -1401

بر اساس مفاد آئین نامه آموزشی و تصمیمات متخذه در کمیته منتخب وکمیته نقل و انتقال، شرایط و ضوابط نقل و انتقال