تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
کد 58

اطلاعیه حذف اضطراری در نیمسال دوم

دانشجویانی که قصد دارند دو عنوان از دروس خود را پیش از امتحانات پایان ترم 002 حذف نمایند