تاریخ : شنبه 18 تير 1401
کد 60

اطلاعیه معرفی به استاد

اطلاعیه معرفی به استاد

دانشجويانيكه در شرف فارغ التحصيلي هستند مي توانند تا 4 عنوان درسي(به غير از پروژه و كارآموزي) به صورت معرفي به استاد (تكدرس) در تابستان انتخاب نمايند