تاریخ : دوشنبه 12 دي 1401
کد 87

مشاهده اطلاعیه های آموزشی از طریق بولتن سامانه بوستان

کلیه موارد آموزشی از قبیل اطلاع رسانی پیش انتخاب واحد، زمان بندی انتخاب واحد، مهمانی و سایرموارد آموزشی از طریق بولتن سامانه بوستان قابل مشاهده می باشد
کلیه موارد آموزشی از قبیل اطلاع رسانی پیش انتخاب واحد، زمان بندی انتخاب واحد، مهمانی و سایرموارد آموزشی از طریق بولتن سامانه بوستان قابل مشاهده می باشد. لذا خواهشمند است بولتن بوستان خود را بطور مرتب مطالعه بفرمایید. کلیه عواقب عدم مطالعه اطلاعیه های صفحه بولتن بوستان به عهده دانشجو می باشد.