تاریخ : دوشنبه 12 دي 1401
کد 89

پرداخت شهریه برای دانشجویان روزانه در صورت مردود شدن یا حذف کردن درس

پرداخت شهریه برای دانشجویان روزانه در صورت مردود شدن یا حذف کردن درس