تاریخ : يکشنبه 2 بهمن 1401
کد 96

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401


تقويم زمان بندي كميسيون موارد خاص بهمن 1401

دانشجويان با شرايط زير كه مجوز ادامه تحصيل را از دست داده­ اند، ضروري است جهت بازگشت به تحصيل در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه­ سجاد اقدام فرمايند. متذكر مي­شود ارائه­ مستندات(شرايط خاص) الزامي است.

ثبت نام دانشجويان حتما تا قبل از هشتم بهمن در سامانه سجاد انجام شده باشد. بديهي است ثبت نام هاي بعد از هشتم بهمن رسيدگي نخواهد شد .

1-دانشجويان دو نيم سال مشروطي كارداني و كارشناسي ناپيوسته (متوالي يا متناوب)

2-دانشجويان سه نيم­سال مشروطي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوسته (متوالي و متناوب)

3-دانشجويان كارداني و كارشناسي ناپيوسته كه 4 نيم­سال آموزشي مجاز تحصيل را گذرانده­ اند وفارغ التحصيل نشده اند و فرصت ادامه تحصيل را ازدست داده ­اند.

4- دانشجوياني كه به هر دليلي از تحصيل بازمانده­ اند يا وقفه تحصيلي دارنديا سنوات مجازتحصيلي آنها پايان يافته است.